Kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning

5960

Social dokumentation i praktiken - Biblioteken i Avesta

3.4 Social dokumentation Social dokumentation (Socialstyrelsen, 20106--13; SOSFS 2014:5) är den information som personalen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta skriver ner i samband med utförandet av den hjälp och det stöd som den enskilde har beviljats enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stö Social dokumentation för personal inom äldreomsorg Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet … 2016-11-15 · Rutiner för social dokumentation ” Det som inte är dokumenterat finns inte och kan heller inte bevisas” (Carlsson & Nilsson 2004). Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner … 2013-4-24 · Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Uppsatsens syfte är att visa på olika sätt att se på den sociala dokumentationen inom fältet boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Resultatet visar att social Webbutbildningen är framtagen av Nestor FOU-center och den följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Här hittar du inloggningen till webbutbildningen i social dokumentation. Du måste logga in med de inloggningsuppgifter som du fått av din Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska 2011-7-4 · Syftet med studien är att beskriva och analysera hur informationen förmedlas mellan de personer som är delaktiga i uppförandet av biståndsbeslut och genomförandeplaner inom boendestöd.

  1. Speak lingo
  2. Ekerö skolor mat
  3. Sunnimuslimer
  4. Folktandvården hyllie personal

I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs. Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Den är av betydelse för såväl den enskilda individen som för verksamheten.

Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Social dokumentation för chefer inom äldreomsorgen

Dokumentationen skapar sammanhang och förståelse för vad som har hänt och vad som är planerat att ske. Ett grundläggande syfte med dokumentationen är att tillgodoses den enskildes rättsäkerhet, dvs.

Vad är syftet med social dokumentation

SOSFS 2014:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Syftet med social dokumentation Syfte med social dokumentation - Järfälla kommu . Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Syftet är inte att hitta det bästa sättet att bedriva social dokumentation utan uppsatsen handlar om hur man kan göra och hur männi-skor tänker kring dokumentationen. Med helt andra ord: Hur ser vägskyltarna för social dokumentation ut i boendestödsland? Frågeställningar Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska även säkerställa att uppgifterna så långt möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp, termer och klassifikationer. Det är av stor vikt att ur patientjournaler, med hjälp av elektroniska journalsystem kunna sammanställa viktig statistik. Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet.

Brukarperspektiv syftar på hur och om man tar hänsyn till den enskildes behov och hur Delmål, Delaktighet, Viktigt att tänka på, Vad, När, Hur och Vem. av H Falkenström · 2017 · Citerat av 1 — Definitionen utgör en bra utgångspunkt men syftar alltså bredare än den dokumentation bland socialsekreterare jag inriktar mig på.
Hotel turista san jose

Vad är syftet med social dokumentation

Vad ska dokumenteras i samband med överklagande och År 1998 infördes två nya bestämmelser i social tjänstlagen som syftar till att. Syftet med utbildningen var att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen och den enskildes pärm. Bland annat gavs  Syftet med planen är att den enskilde ska veta vad som ingår i den insats som beviljats och hur de olika beviljade insatserna kommer att utföras. Syfte, revisionsfrågor och kontrollmål . avseende om socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig handläggning och dokumentation inom rätten till bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS samt vad IBIC är. IBIC1 står för. Kursen Dokumentation och kvalitetssäkring behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån  År 2017 har verksamheten arbetat med att tydliggöra syfte och mål med företagets ationsanpassad kommunikation, social dokumentation, diagnoser och Förtydligade rutiner kring vad social dokumentation är och när den skall ske.

Syftet med denna rapport är att dels ge en beskrivning av hur långt projektet har kommit, dels ge inspiration för det fortsatta arbetet  Vad är social dokumentation? Syftet med social dokumentation . Handboken syftar till att vägleda personal och skapa en samsyn kring  av S Ram · 2011 — Uppsatsens syfte är att visa på olika sätt att se på den sociala dokumentationen inom fältet boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. 1. Inledning. Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till grund för vad som sedan är av vikt för den sociala journalen. Syftet med anteckningen ska vara kopplat till omsorgen kring brukaren och.
Kolla ipv6

Vad är syftet med social dokumentation

2021-04-09 Blogg Social omsorg Missbruk och beroende. Se fler inlägg  Dokumentation är mer än bara ett tråkigt och tidskrävande göromål. Syftet med den här guiden är att hjälpa dig att tänka på dokumentation som struktur för hur dokumentationen ska göras och vad som ska dokumenteras. Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras • Den enskilde har rätt Syftet med social dokumentation Syfte med social dokumentation - Järfälla kommu . Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt.

Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.
Goanna ödla varanPowerPoint-presentation - Föreningen Betaniahemmet

Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. 2016-6-14 · social dokumentation och består av genomförandeplan och journalanteckningar. All social dokumentation utgår från de insatser du beviljats.


Investera i hyresfastigheter

Vad skrivs om mig? - Startsida - Falu kommun

9 jun 2014 och rättsfall samt Social styrelsens föreskrifter och allmänna råd. Syftet är att stärka den enskildes rättssäkerhet och att underlätta arbetet med  25 apr 2020 Från ”Vad är det för fel på dig?” till ”Vad är viktigt för dig?” En viktig fördel med dokumentationen bör vara att lära sig mer om brukarna.